BRUGSVILKÅR

 

Velkommen til DEWALT.dk, som drives af DEWALT Industrial Power Tool Company Limited (registreringsnummer SC14586), hvis registrerede adresse er: Migvie House, North Silver Street, Aberdeen. AB10 1RJ, Skotland. Din brug af DEWALT.dk er i henhold til og reguleret af disse betingelser. Vær venlig at læse dem omhyggeligt. DEWALT Industrial Power Tool Company Limited, dets moderselskab, datterselskaber og andre selskaber i gruppen forsyner DEWALT.dk og de tjenester, der er forbundet med www.dewalt.eu, ud fra disse betingelser.

1. AFTALE

Adgang til og brugen af dette netsted og de informationer, materialer, produkter og tjenester, der fås via dette netsted, sker I henhold til alle gældende love og bestemmelser samt nærværende brugsvilkår. Ved at gå ind på dette netsted, accepterer du disse brugsvilkår, som udgør en juridisk bindende aftale. Vær venlig ikke at benytte dette netsted, hvis du ikke kan acceptere dem.vi kan ændre disse brugsvilkår fra tid til anden uden specifikt at informere dig om det. De nyeste brugsvilkår lægges på netstedet, og du bør altid gennemlæse disse brugsvilkår, før du benytter netstedet, så du er sikker på, at du forstår de aktuelle brugsvilkår, der tillader dig at gå ind på dette netsted. Kan du ikke se brugsvilkårene via internettet, kan vi sende dig en kopi af de nyeste brugsvilkår via e-mail, hvis du anmoder om det. Adgang til dette netsted (eller dele af det) samt brugen af informationer, materialer, produkter eller tjenester, der leveres via netstedet (eller dele af det), er ikke tilsigtet og forbudt, hvis en sådan adgang eller brug er I strid med gældende love eller bestemmelser.

2. MINDREÅRIGE

Dette netsted er et forretningsmæssigt og kommercielt netsted. Som sådan er det ikke beregnet til børn eller mindreårige.

3. INFORMATIONER OM PRODUKTER OG TJENESTER

Alle henvisninger på dette netsted til oplysninger, materialer, produkter og tjenester gælder kun for oplysninger, materialer, produkter og tjenester, der er tilgængelige i de lande eller jurisdiktioner, der er angivet i forbindelse med sådanne oplysninger, medmindre andet er anført. Intet på dette netsted udgør et tilbud om at købe eller sælge vore produkter eller tjenester i nogen som helst jurisdiktion. Dette netsted tjener kun til oplysningsformål.

4. SAMTYKKE VEDRØRENDE PERSONDATA OG DATABESKYTTELSE

Ved at acceptere disse brugsvilkår, anerkender du, at du har læst og forstået vilkårene i vores politik for persondatasikkerhed, og at du accepterer denne politik. (KLIK HER FOR AT ÅBNE VORES POLITIK FOR PERSONDATASIKKERHED). Med undtagelse af persondata, er og vil enhver kommunikation eller materiale, du sender eller overfører til os via internettet, blive behandlet som ikke-fortrolig og ikke-ophavsretligt beskyttet. I og med at du sender os nogen personlige oplysninger, giver du os udtrykkeligt tilladelse til at formidle og/eller anvende sådanne oplysninger til ethvert lovligt formål, som det beskrives udførligt i vores politik for persondatasikkerhed. Det er strengt forbudt at sende eller overføre nogen form for ulovlige, truende, fornærmende, injurierende, obskøne, pornografiske eller blasfemiske materialer, der kunne være eller anspore til adfærd, der anses for at være en kriminel forbrydelse eller overtrædelse af nogen som helst lov. Vi forbeholder os ret til at overvåge din kommunikation med os, hvad enten den foregår pr. post, telefon, fax, e-mail eller nogen anden type overførsel, med henblik på kvalitetskontrol, sikkerhed og andre forretningsmæssige præmisser. Uanset ovennævnte, vil alle persondata, som vi kommer i besiddelse af via dette netsted, blive behandlet i henhold til vores politik for persondatasikkerhed.

5. EJERSKAB

Medmindre andet er anført, er dette netsted og dets design, tekst, indhold, valg og opstilling af elementer, organisering, grafik, design, kompilering, magnetisk omsætning, digital konvertering og andre materialer vedrørende dette netsted (“elementer”) beskyttet af gældende ophavsret, varemærkeret og andre beskyttede rettigheder (inklusive, men ikke begrænset til intellektuel ejendomsret) og tilhører DEWALT, eller de er inkluderet med tilladelse fra rettighedsindehaveren og er derfor beskyttet i henhold til ophavsrets- og varemærkelovgivningen.Det udgør intet afkald på nogen af disse elementers rettigheder, at de placeres på dette netsted. Du opnår ikke ejendomsret til nogen af disse elementer ved at se dem via dette netsted. Bortset fra som anført heri, må ingen af disse elementer anvendes, kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades, modificeres, vises, sendes eller overføres i nogen som helst form eller med nogen metoder, herunder men ikke begrænset til elektronisk, mekanisk, via fotokopiering, optagelse eller på anden måde, medmindre vi har givet udtrykkelig skriftlig tilladelse dertil. Der gives hermed tilladelse i den udstrækning, der er nødvendigt for på lovlig vis at få adgang til og anvende dette netsted og/eller de informationer, materialer, produkter og/eller tjenester, der findes på det, til at vise, downloade, arkivere eller udskrive på papir dele af dette netsted, forudsat du ikke ændrer elementerne, og at du bibeholder enhver og alle meddelelser om ophavsret og andre ejendomsrettigheder, der findes i elementerne. Denne tilladelse ophører automatisk, såfremt nogen af disse brugsvilkår overtrædes.

6. VAREMÆRKER

Logoet for DEWALT®, alle produktnavne (herunder uden begrænsning mærkerne GUARANTEED TOUGH, EXTREME, SERIES 20, SERIES 40, SERIES 60 og farveskalaen gul/sort), alle sidehoveder, al brugerdefineret grafik, alle ikonknapper, alle varemærker, servicemærker og andre logoer, der ses på dette netsted, er servicemærker, varemærker og/eller et forretningskendetegn, der tilhører DEWALT (”mærkerne"), medmindre andet er anført. Alle andre varemærker, produktnavne, virksomhedsnavne, logoer, servicemærker og/eller forretningskendetegn, der omtales, vises, citeres eller på anden måde anføres på netstedet, tilhører deres respektive ejere. Du indvilliger i ikke at vise eller anvende mærkerne på nogen som helst måde, medmindre vi har givet forudgående skriftlig tilladelse. Du indvilliger i ikke at vise eller anvende andre ejeres varemærker, produktnavne, virksomhedsnavne, servicemærker og/eller forretningskendetegn, medmindre du har indhentet forudgående skriftlig tilladelse fra disse ejere. Det er udtrykkeligt forbudt at bruge eller misbruge de mærker eller andre varemærker, produktnavne, virksomhedsnavne, logoer, servicemærker og/eller forretningskendetegn eller andre materialer, der findes her, bortset fra som tilladt i henhold til disse betingelser.

7. ANSVARSFRALÆGGELSE FOR HYPERLINK

Dette netsted kan indeholde link og/eller reklamer for andre netsteder, som vi udbyder, samt link til netsteder, det udbydes af helt andre virksomheder og personer (“tredjeparts netsted”). En reklame for eller link til en tredjeparts netsted betyder ikke, at vi godkender, bekræfter eller accepterer noget som helst ansvar for denne tredjeparts netsted, dets indhold eller anvendelse eller brugen af produkter og tjenester, der fås via en sådan tredjeparts netsted.Vi er ikke ansvarlige for handlinger, indhold, nøjagtighed, udtrykte synspunkter, politik for persondatasikkerhed, produkter eller tjenester, der fås via disse link, eller som stilles til rådighed via disse ressourcer eller ses på sådanne netsteder, der tilhører tredjepart, og vi er heller ikke ansvarlige for nogen som helst skader eller tab, direkte eller indirekte, der skyldes eller påstås at skyldes, at du har anvendt eller stolet på sådanne netsteder fra tredjepart.Vi har ikke undersøgt, overvåget eller kontrolleret, om sådanne tredjeparts netsteder er nøjagtige, fuldstændige eller overholder gældende lovgivning og bestemmelser. Vi fremsætter ingen erklæringer af nogen art eller giver nogen som helst garantier, hverken udtrykkelige, underforståede eller på anden måde, om nogen netsteder, du kan komme videre til via dette netsted, om deres indhold eller de produkter og/eller tjenester, der fås via sådanne netsteder. Beslutter du dig for at forlade vores netsted og gå ind på disse andre netsteder, gør du det helt på egen risiko. Alle sådanne netsteders regler, politikker (herunder politik for persondatasikkerhed) og betjeningsprocedurer gælder for dig, mens du befinder dig på dem.

8. LINK FRA ANDRE NETSTEDER

Det er forbudt at oprette noget som helst link til dette netsted uden skriftlig tilladelse fra os. Uanset om man har bemyndigelse til at linke til dette netsted, er det forbudt at linke til nogen anden side end selve hjemmesiden (dvs. forsiden). Personer, der giver adgang til dette netsted via link fra et andet netsted, er eneansvarlige for indholdet, nøjagtigheden, de udtrykte synspunkter, politik for persondatasikkerhed, produkter eller tjenester fra eller gjort tilgængelige via det netsted, der er kilden, samt for eventuelle fremsatte erklæringer eller dannede indtryk, der vedrører DEWALT.Vores bemyndigelse til at linke til dette netsted gives, uden at vi påtager os noget som helst ansvar vedrørende sådanne link, og vi fralægger os hermed ethvert sådant ansvar. Vi forbeholder os ret til på et hvilket som helst tidspunkt og med enhver begrundelse at tilbagetrække enhver bemyndigelse til at linke til dette netsted.Enhver, der giver adgang til eller oplysninger om dette netsted, hvad enten det sker via link eller på anden måde, er ansvarlig for, at den person, der modtager en sådan adgang eller informationer, bliver gjort opmærksom på disse brugsvilkår. Gøres det ikke, medfører det ikke ansvar for os.

9. UDEN GARANTI

Dette netsted leveres “som det er”, på basis af “hvad der er tilgængeligt”, uden nogen som helst form for garanti. Så vidt det overhovedet er muligt I henhold til gældende lovgivning, fralægger dewalt, virksomhedens datterselskaber, serviceleverandører og licensgivere sig alle garantier, udtrykkelige, underforståede, retlige eller på anden måde. Uden at begrænse ovennævnte, fremsætter dewalt, virksomhedens datterselskaber, serviceleverandører og licensgivere ingen erklæringer eller garantier over for dig eller din virksomhed, og dewalt, virksomhedens datterselskaber, serviceleverandører og licensgivere fralægger sig hermed (a) alle garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ejendomsret og ikke-krænkelse af rettigheder; (b) garantier vedrørende forsinkelser, afbrydelser, fejl eller udeladelser I driften af dette netsted eller nogen del af det; (c) garantier vedrørende dette netsteds overførsel eller levering, eller om det er tilgængeligt på noget bestemt tidspunkt eller sted; (d) garantier vedrørende dette netsteds anvendelse, gyldighed, nøjagtighed, ajourføring eller pålidelighed, eller følgerne af at anvende dette netsted eller nogen oplysninger, der er offentliggjort på dette netsted; og (e) garantier vedrørende netsteder, der er knyttet til dette netsted via hyperlink.

Det er dit ansvar at bedømme (eller søge professionel rådgivning om) hvor nøjagtige og fuldstændige alle informationer, erklæringer, synspunkter og andet materiale er på dette netsted eller ethvert netsted, hvortil det er knyttet med link. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller fralæggelse af bestemte garantier. Det er derfor muligt, at nogle af ovenstående ansvarsfralæggelser ikke gælder i dit tilfælde. Vi søger ikke at udelukke eller begrænse erstatningsansvar for dødsfald eller personlige kvæstelser, der skyldes forsømmelighed eller bevidst urigtige oplysninger. Dine lovfæstede rettigheder som forbruger påvirkes ikke, hvis sådanne findes.

10. UDELUKKELSE AF ERSTATNINGSANSVAR

Så vidt det er tilladt af gældende lovgivning, fralægger vi - på vore medarbejderes, agenters, leverandørers og entreprenørers vegne - os ethvert erstatningsansvar for enhver form for tab og udgifter, uanset hvad det drejer sig om og hvordan, som måtte opstå, inklusive uden begrænsning alle direkte, indirekte, særlige, pønale eller følgemæssige skader, mistet anvendelighed, tab af data, tab på grund af virus, tabt indtægt eller fortjeneste, mistet eller beskadiget ejendom, erstatningskrav fra tredjepart eller andre tab af enhver art, også hvis vi blevet informeret om, at sådanne skader eller tab er mulige, som udspringer af eller sker I forbindelse med brugen af dette netsted eller noget netsted, som har link til/fra det. Det er helt dit eget ansvar at sørge for de procedurer til sikkerhedskopiering og viruskontrol, som du anser for nødvendige. Dette er en total begrænsning af erstatningsansvar, der gælder for alle tab og skader af en hvilken som helst art, uanset om det påståede erstatningsansvar er baseret på kontrakt, forsømmelighed, civilt retsbrud, objektivt ansvar eller noget andet grundlag. Nogle jurisdiktioner tillader ikke de herover anførte begrænsninger af erstatningsansvaret, derfor er det muligt, at disse begrænsninger ikke gælder I dit tilfælde. Såfremt man finder, at nogen del af denne begrænsning af erstatningsansvar er ugyldig eller ikke kan håndhæves af nogen som helst årsag, så må det samlede erstatningsansvar for dewalt, virksomhedens datterselskaber, serviceleverandører og licensgivere I sådanne situationer med erstatningsansvar, der ellers ville være begrænset, ikke overstige £ 100 (gbp). Vi søger ikke at begrænse erstatningsansvar for dødsfald eller personlige kvæstelser, der skyldes forsømmelighed eller bevidst urigtige oplysninger, og heller ikke noget andet erstatningsansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses I henhold til gældende lovgivning.

11. SKADESLØSHOLDELSE OG FRIGØRELSE

Du indvilliger i at friholde, frigøre og holde os såvel som vore ledere, direktører, agenter, repræsentanter og medarbejdere skadesløse fra ethvert proceskrav, erstatningsansvar, tab, udgift eller krav, herunder sagsomkostninger, vedrørende din overtrædelse af disse brugsvilkår eller af din adgang til og brug af dette netsted eller nogen af de oplysninger, materialer, produkter eller tjenester, der stilles til rådighed via dette netsted.

12. LICENS OG ADGANG TIL NETSTEDET

DEWALT giver dig begrænset licens til at få adgang til og personligt anvende dette netsted og ikke downloade (bortset fra at siderne lægges i cache) eller ændre netstedet eller nogen del af det, medmindre det er med udtrykkeligt skriftligt samtykke fra DEWALT. I denne licens indgår ingen ret til at videresælge eller udnytte dette netsted eller dets indhold kommercielt; ingen ret til at udarbejde en samling af nogen produktlister, -beskrivelser eller -priser; ingen ret til at gøre afledt brug af netstedet eller dets indhold; ingen ret til at downloade eller kopiere kontoinformationer til gavn for en anden handlende; og heller ingen ret til at anvende dataminering, -robotter eller lignende dataindsamlings- og udledningsprogrammer. Dette netsted eller dele deraf må ikke reproduceres, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges eller på anden måde udnyttes til noget kommercielt formål, uden der er givet udtrykkeligt skriftligt samtykke fra DEWALT.

13. MODIFICERING OG ADSKILLELIGHED

DEWALT forbeholder sig retten til at modificere, redigere, slette, suspendere eller midlertidigt eller permanent standse dette netsted (eller nogen del af det) og/eller de oplysninger, materialer, produkter og/eller tjenester, der stilles til rådighed via dette netsted (eller nogen del af det), med eller uden varsel. Disse betingelser blev sidst opdateret den [14. marts 2001]. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for at noget således modificeres, redigeres, slettes, suspenderes eller standses på dette netsted. Såfremt nogen af disse betingelser skønnes at være ugyldige, uden retsvirkning eller umulige at håndhæve af nogen årsag, så skal den betingelse anses for at være uafhængig, og den skal ikke påvirke nogen resterende betingelses gyldighed og retskraft. Såfremt DEWALT ikke udøver eller håndhæver nogen rettighed eller bestemmelse, udgør det intet afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

14. GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION

Udformningen, eksistensen, opbygningen, funktionerne, gyldigheden af alle aspekter vedrørende disse betingelser eller noget vilkår i dem eller nogen som helst tvist i forbindelse med de materialer, der findes på dette netsted, reguleres af den danske lovgivning. De danske domstole har enekompetence til at bilægge eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse betingelser og brugen af dette netsted. Uanset det foregående, bibeholder vi retten til at anlægge sag i enhver jurisdiktion, hvor vi mener, at der foregår en overtrædelse af denne aftale, eller hvor noget sådant udspringer fra.Lovgivningen i visse lande eller jurisdiktioner forbyder muligvis adgang til eller brug af dette netsted eller oplysninger, materialer, produkter og/eller tjenester, der findes på netstedet. Det er dit ansvar at overholde alle gældende love i det land, hvorfra du kommer ind på dette netsted. Vi fremsætter ingen erklæring om, at de oplysninger, der findes her, er hensigtsmæssige eller tilgængelige på steder, der ligger uden for USA og EU.

15. AFTALEN I SIN HELHED

Nærværende brugsvilkår indeholder aftalen i sin helhed mellem dig og os, hvad angår dette netsted, og ingen erklæring, udtalelse, mundtlig eller skriftlig tilskyndelse, som ikke findes heri, skal binde nogen part til denne aftale. Såfremt vi ikke håndhæver en bestemmelse i disse brugsvilkår, skal det ikke anses for at være et afkald på en sådan bestemmelse og heller ikke på retten til at håndhæve denne bestemmelse. Såfremt nogen kompetent domstol skønner, at nogen bestemmelse i nærværende brusvilkår er i strid med loven, skal bestemmelsen ændres og fortolkes, så det bedst indfrier den oprindelige bestemmelses målsætninger, så vidt det er muligt, sådan som loven tillader det, og de resterende bestemmelser i nærværende brugsvilkår skal alle forblive i kraft.

16. AFKALD

På intet tidspunkt, hvor DEWALT ikke kræver en bestemmelse i disse brugsvilkår gennemtvunget eller ikke udøver nogen af rettighederne i dem, skal dette anses for et afkald på en sådan bestemmelse eller rettighed. Alle afkald skal være skriftlige. Medmindre et skriftlig afkald indeholder en udtrykkelig erklæring om det modsatte, skal intet afkald fra DEWALTs side af noget brud på nogen bestemmelse i nærværende brugsvilkår eller af nogen af de heri anførte rettigheder fortolkes som et afkald på noget vedvarende eller efterfølgende brud på denne bestemmelse, en tilsidesættelse af selve bestemmelsen eller af nogen rettighed i henhold til nærværende brugsvilkår.

17. SÅDAN KONTAKTES VI

Har du nogen spørgsmål vedrørende disse brugsvilkår eller om noget andet, kan du kontakte os skriftligt ved at skrive til DEWALT Digital Marketing, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD, UK, eller ved at sende en e-mail til reply@dewalt.com.